Privacy & Cookies

GRANDE.be streeft ernaar uw privacy te beschermen. De onderstaande regeling en voorwaarden zijn van toepassing op alle online initiatieven van GRANDE Reizen bvba. Elke gebruiker wordt geacht kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen, deze te begrijpen, er zonder wijzigingen stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. Hij geeft eveneens de toestemming om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

Cookies

GRANDE Reizen bvba gebruikt cookies wanneer je GRANDE.be bezoekt. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst of door ons worden bijgehouden. Dankzij deze cookies kunnen we door analyse je website-ervaring optimaliseren. Verdere informatie over het gebruik van cookies vind je hieronder. Deze privacyverklaring gaat uit van onderneming GRANDE Reizen bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te B - 2018 Antwerpen, Brusselstraat 51 en ondernemingsnummer BE 0641.683.011.

Soorten cookies

GRANDE Reizen bvba maakt gebruik van functionele cookies, sociale media cookies en advertentiecookies. Het is ook mogelijk dat derde partijen cookies met je meesturen wanneer je naar onze website surft. Dit zijn ‘third party cookies’ waarover GRANDE Reizen bvba geen controle heeft.  

Essentiële en analytische cookies dienen om jouw gebruikerservaring te analyseren en optimaliseren. Deze cookies zorgen ervoor dat de website correct en gebruiksvriendelijk functioneert en daarvoor mogelijke problemen op onze website opspoort. Daarnaast kunnen we hiermee ook onze websites meten en analyseren om zo onze websites te kunnen blijven verbeteren in functie van onze bezoekers.

Social media cookies dienen om jouw connectie met sociale media te ondersteunen. Deze cookies bieden bepaalde functionaliteiten van sociale media op onze website. Zo kan er bijvoorbeeld via een eenvoudige klik op de knop delen op Facebook of andere sociale media.

Advertentiecookies dienen om onze weergave voor jou optimaal te personaliseren. Op onze website zie je inhoud en advertenties van onszelf en van derden. Om deze inhoud en advertenties relevant en interessant te houden voor jou, stemmen we deze af op jouw online surf- en zoekgedrag via deze advertentiecookies. Deze cookies worden enkel gebruikt voor bezoekers met een profiel op onze website.

Naast GRANDE Reizen bvba is het ook mogelijk dat derde partijen cookies plaatsen om je gebruik te volgen (third party cookies), je gepersonaliseerde advertenties aan te bieden of je connectie met sociale netwerken te vereenvoudigen. Dit soort cookies worden door de derde partij zelf gemaakt. GRANDE Reizen bvba heeft hier bijgevolg dan ook geen controle over.

Bewaartijd cookies

De periode waarbinnen we een cookie laten bewaren is afhankelijk van het type cookie. Sommige cookies worden bij het afsluiten van een sessie / je browser verwijderd, andere blijven bewaard zodat ze bij een volgende sessie kunnen worden opgepikt of tussen sessies door kunnen blijven opereren. Deze worden pas verwijderd wanneer jij dat via je browserinstellingen doet, deze worden vervangen of hun einddatum is bereikt.

Cookies uitschakelen

GRANDE Reizen bvba ziet het als haar gerechtvaardigd belang om jou een mooi en correct vormgegeven website aan te bieden en wil alles op alles zetten om je website-ervaring te optimaliseren. Op dezelfde manier willen we er ook voor zorgen dat je vlot kan connecteren met sociale media. Daarom kan je functionele, analytische en sociale media cookies niet uitschakelen en worden deze zowel wanneer je bent aangemeld maar ook wanneer je niet bent aangemeld geplaatst.

Cookies verwijderen

Het is mogelijk om cookies te verwijderen maar ook om ze uit te schakelen. Hoe je dit precies doet is afhankelijk van het browser waarmee je naar onze website surft. Meer informatie vind je op:

·       Chrome

·       Safari (iOS)

·       Firefox

·       Edge

·       Internet explorer

GRANDE Reizen bvba wil je er wel op wijzen dat bij het verwijderen of uitschakelen van cookies je website-ervaring kan worden beïnvloed en mogelijk dus vermindert.

Wijziging van de cookieverklaring

Wij kunnen onze privacyverklaring ten allen tijde aanpassenen raden jou daarom aan om deze regelmatig te bekijken. Bij significante wijzigingen aan ons cookiebeleid zullen wij jou daarvan proactief op de hoogte stellen via de cookiebanner.

Contactgegevens

GRANDE Reizen bvba - Brusselstraat 51 - 2018 Antwerpen Tel: +32 (0)485 55 95 30
Mail: gert.vanwichelen@grande.be

Functionaris voor de gegevensbescherming / Data protection officer (DPO)
Mail: gert.vanwichelen@grande.be

Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Privacycommissie)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Mail: 
commission@privacycommission.be

Privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer


GRANDE Reizen bvba neemt alle maatregelen om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en om te voldoen aan de normen voorzien in de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Zo werden bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen op onze site, te voorkomen.

Inzamelen van informatie We zullen persoonsgegevens verzamelen in een database. Deze gegevens worden verkregen via:

- Aankoop/aanvraag van producten en publicaties

- Deelname aan acties

- Gebruik van onze internetsite


De gegevens worden verwerkt en gebruikt om:

- u te contacteren voor marketingdoeleinden

- aan u mededelingen te doen met betrekking tot eventuele bestellingen

- u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden
en worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt. De ingezamelde informatie is niet publiek toegankelijk. Raadpleging is enkel mogelijk door bevoegde personen in functie van hun taak.


Verwerking van deze gegevens gebeurt louter voor interne doeleinden. De gebruiker moet hiervan niet in kennis worden gesteld indien de doeleinden van de verwerking aan onderstaande voorwaarden voldoen:

- Het bezorgen aan de gebruiker van publicaties die door de gebruiker vrijwillig zijn aangevraagd

- Het bezorgen van andere informatie ten behoeve van de gebruiker

- Andere activiteiten van intern beheer

- Het behandelen van geschillen

- Het uitoefenen van accountantscontrole

Categorieën van persoonlijke gegevens:

- Naam, voornamen, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer van de gebruiker.

- Gegevens met betrekking tot opleiding, functie of beroep indien deze van belang zijn gelet op de aard van de publicatie.

- Gegevens die betrekking hebben op de aard van eventuele aangevraagde en/of verstrekte publicaties.

Naam, voornaam en adres van de gebruiker kunnen zowel aan de bevoegde personen die de gegevens verwerken en hun opdrachtgevers, als aan derden ter kennis gebracht worden. Dit is toegestaan voor het verspreiden van nuttige informatie, eveneens voor commerciële doeleinden, tenzij u hiermee niet akkoord gaat. Bezwaren kunnen altijd vermeld worden tijdens de registratieprocedure. Hierdoor komt u terecht op een Robinsonlijst, een lijst met namen en adressen van mensen die geen onbesteld geadresseerd reclamedrukwerk meer wensen te ontvangen.


Op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten worden persoonsgegevens doorgegeven, zonder voorafgaande toestemming van de titularis. De persoonsgegevens worden uiterlijk twee jaar na het opslaan verwijderd. Langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.


Als u niet wilt dat wij uw informatie opslaan in ons gegevensbestand en uw gegevens enkel gebruiken voor het versturen van door u aangevraagde publicaties of artikelen, kunt u dit aan ons melden via e-mail of per brief aan GRANDE Reizen bvba, Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen.


Bij wijziging van ons reglement voor bescherming van persoonlijke gegevens (bv. in geval van het gebruik van de consumenteninformatie voor nieuwe, nog niet in het privacy-beleid voorziene doeleinden), wordt u altijd op de hoogte gesteld alvorens we uw gegevens gebruiken. Hierdoor blijft het voor u steeds mogelijk uw deelname te weigeren.


We verzamelen ook niet-persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld via welke website u op de onze terechtgekomen bent. Deze informatie wordt gebruikt voor de analyse van niet-persoonsgebonden marketinginformatie, bv. onderzoek naar de meest gebruikte browser, om zo onze aanbiedingen te verbeteren.

Tenslotte wordt er informatie verzameld in log-files. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse, om op die manier het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.

Recht op inzage en correctie Bij bewijs van zijn identiteit heeft elke gebruiker op elk moment het recht op inzage in de verzamelde gegevens, via schriftelijke aanvraag per brief aan GRANDE Reizen bvba, Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen. Vervolgens kunnen onjuiste of onvolledige gegevens doorlopend verbeterd of geschrapt worden.
Indien opgemerkt wordt dat de gegevens gebruikt worden voor commerciële doeleinden, is verzet altijd mogelijk.

GRANDE Reizen bvba behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail.

Geschillen

Alle geschillen en vorderingen met betrekking tot de materie besproken op deze website, worden geregeld door de Belgische wetgeving. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen, onverminderd het recht van GRANDE Reizen bvba om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.
Deze webpagina mag naar eigen inzicht door GRANDE Reizen bvba gewijzigd worden, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen van deze verandering.