Disclaimer

Welkom op deze website van GRANDE Reizen bvba, die aangeboden wordt met als enige doel het verstrekken van reisinformatie aan bezoekers en het helpen bij het zoeken van reserveringen voor reizen. Met de termen ‘wij’, ‘ons’, en ‘onze’, samen ‘GRANDE’ of 'GRANDE.be', wordt naar GRANDE Reizen bvba en de website GRANDE.be van onze bvba verwezen. De term ‘u’ of 'je' doelt op elke gebruiker van deze website.

GRANDE.be streeft ernaar uw privacy te beschermen. De onderstaande regeling en voorwaarden zijn van toepassing op alle online initiatieven van GRANDE Reizen bvba. Elke gebruiker wordt geacht kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen, deze te begrijpen, er zonder wijzigingen stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. Hij geeft eveneens de toestemming om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden in hun totaliteit, mag u deze website niet gebruiken.

Het is ons toegestaan om de overeenkomst in de toekomst te wijzigen of aan te passen overeenkomstig deze voorwaarden. Hieruit volgt dat u, indien u onze website gebruikt na een aanpassing, akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden. Om de meest recente versie van de overeenkomst te raadplegen bezoekt u deze pagina best op regelmatige tijdstippen.

1. Gebruik van de website

In overeenstemming met de algemene voorwaarden is het gebruik van deze website volledig gratis voor bezoekers. GRANDE.be bevat echter wel links naar partnerwebsites, i.e. sites van derde partijen die door deze onafhankelijk partijen worden beheerd. Het in rekening brengen van een vergoeding voor het gebruik van diensten of inhoud aangeboden op hun pagina’s door deze derde partijen kan door GRANDE Reizen bvba niet uitgesloten worden. Het is daarom belangrijk dat u zich goed informeert over eventuele kosten die verrekend zullen worden tijdens transacties met derde partijen. Indien gegevens over kosten vermeld worden op GRANDE.be, dienen deze louter ter informatie en ter bevordering van het gebruiksgemak. GRANDE Reizen bvba staat op geen enkele manier garant voor de correctheid van de gegevens en is niet verantwoordelijk voor diensten of inhoud aangeboden op websites van derde partijen.

2. Auteursrecht

Alle verstrekte informatie en gegevens zijn eigendom van GRANDE Reizen bvba, alsook de infrastructuur langs dewelke deze inhoud en informatie wordt aangeboden.
Teneinde de bestaande auteursrechten te respecteren is het aanpassen, verveelvoudigen, verkopen of wijzigen van bestanden, het gebruik van gegevens voor onwettige doeleinden, de publieke mededeling van informatie aan derden, het opslaan van informatie in een database (met uitzondering van het automatisch “cachen” van de informatie door de browser) en het gebruik van de gegevens voor een andere doel dan datgene waarvoor deze site is bedoeld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht, verboden. De vereiste reproductierechten zijn onontbeerlijk.Downloaden en kopiëren van gegevens voor persoonlijk gebruik, bekendmaking louter binnen de familiekring en korte aanhalingen uit artikels, zijn zonder toestemming en mits bronvermelding toch toegelaten, tenzij voor commerciële doeleinden. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (beeld, geluid, software,…) is daarentegen steeds voorafgaande toestemming vereist.
Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. De eigendom hiervan berust bij GRANDE Reizen bvba en wordt beschermd door zowel nationale als internationale wetgeving. De gebruikers kunnen deze merken bijgevolg niet hanteren zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van GRANDE Reizen bvba. U kunt als volgt contact opnemen met GRANDE Reizen bvba om schriftelijke toestemming te vragen:

GRANDE Reizen bvba

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

3. Aanbrengen van een link naar een website

Het plaatsen van een hyperlink op uw eigen website naar de startpagina van de website van GRANDE Reizen bvba is mogelijk mits voorafgaand contact met onze webmaster en uitdrukkelijke goedkeuring van GRANDE Reizen bvba. Het volledige URL-adres van de website van GRANDE Reizen bvba moet wel duidelijk zichtbaar zijn.
GRANDE Reizen bvba is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan deze webpagina gekoppelde informatieve bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging in van deze bestanden en betekent niet dat er samenwerking bestaat tussen GRANDE Reizen bvba en de beheerders van die andere site.

GRANDE Reizen bvba geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete verklaring omtrent de juistheid of volledigheid van gegevens op de gelinkte sites. Het is onmogelijk om alle informatie inhoudelijk te controleren. Evenmin onderschrijft GRANDE Reizen bvba hiermee de producten of diensten beschreven op deze site. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsite vindt op eigen risico plaats. GRANDE Reizen bvba, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners zullen beschermd worden tegen en gevrijwaard worden van gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van tekortkomingen inzake de inhoud of beschikbaarheid van de gelinkte website, het bestaan of het gebruik ervan of elke inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. Wij behouden ons het recht om iedere link op ongeacht welk moment te beëindigen.

4. Via GRANDE.be bij derde leveranciers boeken 

Boeken via partnersites

Op GRANDE.be kan u hotelreserveringen te zoeken, selecteren en rechtstreeks boeken bij onze partners.

Hoewel GRANDE.be informatie biedt over accommodaties van derde partijen en reserveringen via de websites van partners mogelijk maakt, is GRANDE Reizen bvba geen reisagentschap en levert of bezit het geen transportmogelijkheden of eigendommen. GRANDE Reizen bvba staat niet garant voor de juistheid of volledigheid van de informatie die het van haar partners ontvangt en op haar site ter beschikking stelt.

Wanneer u op een partnersite een reservering maakt, stemt u in met de gebruiks- en verkoopsvoorwaarden, alsook het privacy beleid en andere voorschriften gekoppeld aan die partnersite. Het afsluiten van reserveringen en overeenkomsten met derde partijen gebeurt op uw eigen risico. Op geen enkele manier kan GRANDE Reizen bvba aansprakelijk worden gesteld voor fouten, inbreuken, nalatigheden of verzuim van deze derde partijen, en evenmin voor eventuele schade, kosten, persoonlijke letsels of overlijden geleden als gevolg van uw interacties met derde partijen.

Internationale reizen

Wanneer u via een partnersite van GRANDE.be een internationaal verblijf reserveert, of informatie op GRANDE.be gebruikt om een internationale reis te plannen, is het uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van de vereisten op vlak van reisdocumenten (paspoort, visum) en eventueel de benodigde aanvragen tijdig in te dienen. GRANDE Reizen bvba is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor reizigers die de toegang tot een land of vlucht ontzegd wordt omdat zij niet over de papieren beschikken die door het land of de luchtvaartmaatschappij vereist worden, ook als dat land slechts een tussenstop is op weg naar de eigenlijke bestemming/op de terugweg naar het thuisland. Voor actuele en juiste informatie hieromtrent kan u zich wenden tot de ambassade of het consulaat van het land waar u heen trekt.

Daarnaast is het eveneens uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van actuele aanbevelingen omtrent gezondheidsvoorwaarden, medische richtlijnen en inentingen voor internationale bestemmingen. Neem hiervoor contact op met uw arts.

Om incidenten op reis te vermijden verzoekt GRANDE Reizen bvba reizigers met aandrang om, alvorens te boeken, informatie in te winnen omtrent waarschuwingen, wetgevingen en adviezen die gelden voor de internationale bestemming van uw keuze en verstrekt worden door uw lokale overheid.

DOOR INFORMATIE OVER REIZEN NAAR BEPAALDE INTERNATIONALE BESTEMMINGEN TE VERSCHAFFEN, VERKLAART OF GARANDEERT GRANDE REIZEN BVBA NIET DAT REIZEN NAAR DERGELIJKE BESTEMMINGEN AAN TE RADEN OF ZONDER RISICO IS, EN GRANDE REIZEN BVBA IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE OF VERLIES VOORTVLOEIEND UIT HET REIZEN NAAR DERGELIJKE BESTEMMINGEN.

5. Aansprakelijkheid

GRANDE Reizen bvba tracht u de meest volledige, betrouwbare en actuele informatie te verschaffen. Indien wij tekortkomingen opmerken, zullen deze zo snel mogelijk gecorrigeerd of aangepast worden. Dit biedt echter geen volledige garantie inzake de juistheid en kwaliteit van de verstrekte informatie.
Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de gegevens van algemene aard, niet aangepast aan omstandigheden specifiek voor een bepaald doel of individu.

GRANDE Reizen bvba sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, van welke aard dan ook (winstderving, verlies van opportuniteit, schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info…), die voortvloeit uit of enigszins verband houdt met door GRANDE Reizen bvba gepubliceerde aanbiedingen en webpagina’s. Dit ongeacht of GRANDE Reizen bvba zich bewust was van de mogelijkheid tot het zich voordoen van deze schade.
De verantwoordelijkheid voor de artikels en de foto’s berust bij de auteur van het artikel of de maker van de foto.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via GRANDE Reizen bvba werd verkregen. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn.
Wij proberen technische moeilijkheden zoveel mogelijk te vermijden. Voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de toelevering van gegevens of voor de gevolgen hiervan (werkonderbreking, beschadiging van uw programma’s of apparatuur), kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden en is aanspraak op enige financiële compensatie vervolgens uitgesloten.
Deze disclaimer doelt uiteraard niet op het uitsluiten van aansprakelijkheid in materies waarvoor men zich naar gemeen recht niet voor kan vrijwaren, m.n. schade die voortvloeit uit opzettelijke en grove fouten in de ter beschikking gestelde informatie.

6. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord GRANDE Reizen bvba en zijn partners en hun directeuren, bestuurders, werknemers en agenten te verdedigen tegen en te vrijwaren voor alle claims, processen, eisen, terugwinningen, verliezen, schadevergoedingen, boetes, straffen of andere uitgaven van elke aard, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkosten die door derden in rekening worden gebracht wegens:

(i) uw schending van deze Overeenkomst of van de documenten waarnaar hierin wordt verwezen;

(ii) uw overtreding van een wet of van de rechten van een derde partij, of:

(iii) uw gebruik van deze Website.

7. Jurisdictie en toepasselijk recht

Deze Website wordt uitgebaat door een Belgisch bedrijf en deze Overeenkomst valt onder de wetten van België. U aanvaardt hierbij de exclusieve jurisdictie en de gerechtshoven in België, en de billijkheid en de geschiktheid van procedures in deze rechtbanken voor alle geschillen die uit of in verband met uw gebruik van deze Website ontstaan. U aanvaardt dat alle eisen die u tegen GRANDE Reizen bvba zou hebben als gevolg van of in verband met deze Website, moeten worden gehoord en beoordeeld door een bevoegde rechtbank van België. Het gebruik van deze Website is niet toegestaan in een rechtsgebied dat geen volledige geldigheid geeft aan al deze algemene voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot deze paragraaf. Het voorgaande is niet van toepassing indien een toepasselijke wet van uw land van verblijf de toepassing eist van een andere wet en/of rechtsgebied en dit niet contractueel kan worden uitgesloten.

8. Wisselkoersen en prijsvermeldingen

Wisselkoersen en prijsvermeldingen (van hotels en andere) zijn gebaseerd op diverse publiek beschikbare bronnen en dienen uitsluitend als richtlijnen te worden gebruikt. De koersen zijn niet als accuraat geverifieerd en de daadwerkelijke koersen en prijzen kunnen variëren. De wisselkoersen en prijzen worden mogelijk niet elke dag bijgewerkt. GRANDE Reizen bvba en/of zijn partners menen dat de door toepassing verstrekte informatie accuraat is, maar geven geen waarborgen of garanties voor haar nauwkeurigheid. Als deze informatie voor financiële doeleinden wordt gebruikt, adviseren we u om een ter zake deskundige te raadplegen om de nauwkeurigheid van de wisselkoersen en prijzen te verifiëren. Wij geven geen toestemming voor het gebruik van deze informatie voor een ander dan persoonlijk doel. Het wederverkopen, verder verspreiden en gebruik van deze informatie voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

9. Algemene bepalingen

U aanvaardt dat als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van deze Website geen joint venture, vennootschap of arbeidsbetrekking bestaat tussen u en GRANDE Reizen bvba en/of partners.

Onze uitvoering van deze Overeenkomst is onderworpen aan de bestaande wetten en juridische processen en niets in deze Overeenkomst doet afbreuk aan ons recht om ons te houden aan verzoeken of eisen van het gerecht of van de overheid of aan andere wettelijke eisen met betrekking tot uw gebruik van deze Website of informatie die door ons wordt verzameld met betrekking tot dergelijk gebruik. Voor zover de toepasselijke wet het toelaat, aanvaardt u dat u elke claim of handelingsgrond die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van deze website zult inbrengen binnen twee (2) jaar vanaf de datum waarop een dergelijke claim of grond is ontstaan, en dat u in het andere geval onherroepelijk afstand doet van de claim of handelingsgrond.

Indien zou worden vastgesteld dat een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar is volgens de toepasselijke wet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bovenvermelde afwijzingen en beperkingen van aansprakelijkheid, zal ervan worden uitgegaan dat de ongeldige of niet afdwingbare bepaling wordt vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de geest van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de Overeenkomst zo dicht mogelijk benadert, en zullen de andere bepalingen van de Overeenkomst geldig blijven.

Deze Overeenkomst (samen met andere algemene voorwaarden waar ze naar verwijst) vormt de volledige overeenkomst tussen u en GRANDE Reizen bvba met betrekking tot deze Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige berichten en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de klant en GRANDE Reizen bvba met betrekking tot deze Website. Een gedrukte versie van deze Overeenkomst en alle mededelingen die in elektronische vorm worden verstrekt, zijn toelaatbaar in juridische of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze Overeenkomst, in dezelfde mate en volgens dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en bestanden die oorspronkelijk in schriftelijke vorm zijn aangemaakt en bijgehouden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in de taal van de Website. De specifieke Algemene Voorwaarden waarmee u verklaart akkoord te gaan, worden niet individueel door GRANDE Reizen bvba bewaard.

Het is mogelijk dat de Website niet altijd periodiek of regelmatig wordt geüpdatet, zodat de Website niet moet worden geregistreerd als redactioneel product volgens enige toepasselijke wet.

Fictieve namen van bedrijven, producten, personen, figuren en/of gegevens die op deze Website worden genoemd, zijn niet bedoeld als verwijzingen naar bestaande personen, bedrijven, producten of gebeurtenissen.

Rechten die hierin niet nadrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden.

10. Geschillen

Alle geschillen en vorderingen met betrekking tot de materie besproken op deze website, worden geregeld door de Belgische wetgeving. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen, onverminderd het recht van GRANDE Reizen bvba om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.

Deze webpagina mag naar eigen inzicht door GRANDE Reizen bvba gewijzigd worden, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen van deze verandering.