Privacy

GRANDE.be streeft ernaar uw privacy te beschermen. De onderstaande regeling en voorwaarden zijn van toepassing op alle online initiatieven van GRANDE Reizen bvba. Elke gebruiker wordt geacht kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen, deze te begrijpen, er zonder wijzigingen stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. Hij geeft eveneens de toestemming om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

GRANDE Reizen bvba neemt alle maatregelen om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en om te voldoen aan de normen voorzien in de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Zo werden bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen op onze site, te voorkomen.

Inzamelen van informatie We zullen persoonsgegevens verzamelen in een database. Deze gegevens worden verkregen via: 


 • Aankoop/aanvraag van producten en publicaties
 • Deelname aan acties 

 • Gebruik van onze internetsite

De gegevens worden verwerkt en gebruikt om: 


 • u te contacteren voor marketingdoeleinden
 • aan u mededelingen te doen met betrekking tot eventuele bestellingen 

 • u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden

en worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt. De ingezamelde informatie is niet publiek toegankelijk. Raadpleging is enkel mogelijk door bevoegde personen in functie van hun taak.

Verwerking van deze gegevens gebeurt louter voor interne doeleinden. De gebruiker moet hiervan niet in kennis worden gesteld indien de doeleinden van de verwerking aan onderstaande voorwaarden voldoen: 


 • Het bezorgen aan de gebruiker van publicaties die door de gebruiker vrijwillig zijn aangevraagd
 • Het bezorgen van andere informatie ten behoeve van de gebruiker
 • Andere activiteiten van intern beheer 

 • Het behandelen van geschillen
 • Het uitoefenen van accountantscontrole

Categorieën van persoonlijke gegevens: 


 • Naam, voornamen, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer van de gebruiker. 

 • Gegevens met betrekking tot opleiding, functie of beroep indien deze van belang zijn gelet op de aard van de publicatie. 

 • Gegevens die betrekking hebben op de aard van eventuele aangevraagde en/of verstrekte publicaties. 


Naam, voornaam en adres van de gebruiker kunnen zowel aan de bevoegde personen die de gegevens verwerken en hun opdrachtgevers, als aan derden ter kennis gebracht worden. Dit is toegestaan voor het verspreiden van nuttige informatie, eveneens voor commerciële doeleinden, tenzij u hiermee niet akkoord gaat. Bezwaren kunnen altijd vermeld worden tijdens de registratieprocedure. Hierdoor komt u terecht op een Robinsonlijst, een lijst met namen en adressen van mensen die geen onbesteld geadresseerd reclamedrukwerk meer wensen te ontvangen.

Op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten worden persoonsgegevens doorgegeven, zonder voorafgaande toestemming van de titularis. De persoonsgegevens worden uiterlijk twee jaar na het opslaan verwijderd. Langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Als u niet wilt dat wij uw informatie opslaan in ons gegevensbestand en uw gegevens enkel gebruiken voor het versturen van door u aangevraagde publicaties of artikelen, kunt u dit aan ons melden via e-mail of per brief aan GRANDE Reizen bvba, Leuvensesteenweg 613, 1930 Zaventem.

Bij wijziging van ons reglement voor bescherming van persoonlijke gegevens (bv. in geval van het gebruik van de consumenteninformatie voor nieuwe, nog niet in het privacy-beleid voorziene doeleinden), wordt u altijd op de hoogte gesteld alvorens we uw gegevens gebruiken. Hierdoor blijft het voor u steeds mogelijk uw deelname te weigeren.

We verzamelen ook niet-persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld via welke website u op de onze terechtgekomen bent. Deze informatie wordt gebruikt voor de analyse van niet-persoonsgebonden marketinginformatie, bv. onderzoek naar de meest gebruikte browser, om zo onze aanbiedingen te verbeteren.

GRANDE Reizen bvba zal gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die onze server naar uw browser stuurt. Deze gegevens worden op de harde schijf van de gebruiker geschreven en bij elk bezoek doorgestuurd naar de beheerder van de bezochte website. Zo zijn we in staat u als klant gemakkelijk te herkennen en wordt vermeden dat gebruikersnaam en paswoord telkens opnieuw ingevoerd moeten worden. De bezoeker van deze website aanvaardt het gebruik van cookies door GRANDE Reizen bvba. Bij uitschakeling van cookies in uw browser kunnen wij u geen optimale werking van de site verzekeren.

Tenslotte wordt er informatie verzameld in log-files. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse, om op die manier het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.

Recht op inzage en correctie Bij bewijs van zijn identiteit heeft elke gebruiker op elk moment het recht op inzage in de verzamelde gegevens, via schriftelijke aanvraag per brief aan GRANDE Reizen bvba, Leuvensesteenweg 613, 1930 Zaventem. Vervolgens kunnen onjuiste of onvolledige gegevens doorlopend verbeterd of geschrapt worden.

Indien opgemerkt wordt dat de gegevens gebruikt worden voor commerciële doeleinden, is verzet altijd mogelijk.

GRANDE Reizen bvba behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail.

2.Geschillen

Alle geschillen en vorderingen met betrekking tot de materie besproken op deze website, worden geregeld door de Belgische wetgeving. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen, onverminderd het recht van GRANDE Reizen bvba om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.

Deze webpagina mag naar eigen inzicht door GRANDE Reizen bvba gewijzigd worden, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen van deze verandering.